Innovació - ARCO2

ARCO2 és una eina per a una nova forma de construir.

ARCO2 és l'acrònim del trinomi Aigua, Residus i Energia (CO2); elements bàsics que s'han de controlar per a produir una arquitectura de baix impacte ambiental.

ARCO2 permet el seguiment de la gestió mediambiental i energètica dels edificis des del projecte fins a la utilització dels mateixos. És una eina flexible, incorporable de forma gradual per a cada projecte.

ARCO2 assigna diferents valors positius a l'AIGUA quan intervé en la reducció dels consums i la reutilització de les aigües pròpies. Als RESIDUS quan es redueix la producció, es valoritza i es recicla el major volum possible i si no es contamina. I, finalment, a l'ENERGIA (CO2), s'incorpora a l'Arquitectura Passiva, mitjants per a l'Eficiència de les instal·lacions, la Gestió automàtica dels usos (Domòtica-Immòtica), els Materials de baix impacte i l'ús de les Energies Renovables.

ARCO2 també considera la vessant Social de les intervencions. Assignarà valors positius si s'harmonitza l'Hàbitat amb l'Ésser Humà i amb el Lloc, si considera l'entorn físic, els costums i la vida social com a components del projecte i atorga valor a allò comunitari i de convivència.

ARCO2 basa la seva estratègia en el concepte anomenat PROU: Projecte-Obra-Utilització. Això és, valorar l'aplicació dels requeriments a totes les fases de l'edifici: des de la seva concepció i execució fins a l'ús i manteniment que es preveu facin els seus usuaris. 

ARCO2 dóna diferents valors a la incorporació de conceptes de la Bioconstrucció: Zones Geopàtiques, Electromagnetisme i fuites de Gas Radó.