28/04/11
Media/Categories/CONSELLS i AJUDES
ELS NOUS INCENTIUS PER REHABILITACIÓ DE L'HABITATGE

ELS NOUS INCENTIUS PER REHABILITACIÓ DE L'HABITATGE

HEUS AQUÍ EL RESUM: 

1- La deducció serà del 20% i fins a 20.000 euros en tres anys

2- El límit de renda per a beneficiar-se de la deducció del 100% és de 50.300 euros.

3- La deducció acollirà obres en vivendes diferents de l’habitual, incloses les de lloguer i segones residencies, amb la única excepció de que no siguin afectes a activitats econòmiques per part del contribuent.

4- Amb una base imposable igual o inferior a 53.007,20 euros podran beneficiar-se de la totalitat de la deducció, i es rebaixen progressivament fins a quedar a zero per als contribuents amb una base superior a 71.007,20 euros

5- El límit màxim de deducció anual serà de 6.750 euros. La qual cosa significa que la deducció anual màxima de la que es pot beneficiar un contribuent serà de 1.350 euros

6- El límit plurianual màxim deduïble serà de 20.000 euros.

CONDICIONS

a- La deducció tindrà caràcter temporal i es podrà aplicar únicament a les obres realitzades (quantitats satisfetes) fins el 31 de desembre de 2012.

b- Les obres es destinaran a la millora de la habitabilitat de la vivenda: eficiència energètica i de l’ús de l’aigua, accessibilitat i instal·lació d’infraestructures per l’accés a Internet o a la TDT.

c- S’exclouen les obres en garatges, jardins, parques, piscines, elements esportius i anàlegs.

d- El dret a la deducció en l’IRPF exigirà factura detallada amb tots els requisits legals, incloent-hi el desglossat de l’IVA, el qual en molts casos serà l’IVA reduït del 8 por 100 aplicable a les obres de renovació i reparació de vivendes.

e- Els mitjans de pagament estan limitats a targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en compte en entitat de crèdit. No s’admeten els pagaments en metàl·lic.

f- Les quantitats no deduïdes en l’any es poden afegir a exercicis posteriors.

g- Aquestes deduccions son incompatibles amb la deducció per inversió en vivenda quan siguin obres susceptibles d’acollir-se a ambdós incentius, de tal manera que només es podrà aplicar un.